Tổng số lượt xem trang

Công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng

       Thấu hiểu sâu sắc lời Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” [1] , “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do c...
Đọc tiếp

"Giữ lửa" cho đổi mới giáo dục - đào tạo

        Với Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, giáo dục Việt Nam đã bắt được bệnh, đã kê được thuốc. Nhưng đ...
Đọc tiếp

Giá trị và hiện tượng "ngụy giá trị" trong đời sống của người Việt hiện nay

    Cùng với quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông, hệ giá trị văn hóa dân tộc cũng trở thành nền tảng, sức mạnh tinh thần ...
Đọc tiếp

Nghi son