Tổng số lượt xem trang

Chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng“. Nghiên cứu cho thấy, bài viết đã tổng kết nhiều bài học lớn không chỉ từ các mốc lịch sử quan trọng mà còn được đúc rút ở tầm cao trí tuệ, tư duy lý luận, được kiểm nghiệm bằng thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam.

Trang bìa cuốn sách điện tử “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhìn lại tiến trình cách mạng đất nước, chúng ta rất đỗi tự hào, tin tưởng và biết ơn sâu sắc Ðảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại đã luôn luôn sáng suốt lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi vang dội này đến thắng lợi vang dội khác, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám long trời lở đất, giành chính quyền về tay Nhân dân, đưa nước ta ra khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc vào năm 1945; Trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, kết thúc bằng Hiệp định Geneve và thắng lợi của Chiến dịch Ðiện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền bắc, vừa đấu tranh chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, kết thúc bằng Chiến dịch Ðiện Biên Phủ trên không và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử… Viết tiếp vào lịch sử của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng những trang vàng chói lọi, được thế giới ngưỡng mộ, đánh giá cao.

Trong điều kiện xây dựng, phát triển đất nước trong hòa bình, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, chúng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên quyết, kiên trì, chủ động tạo lập thời cơ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước.

Thành quả của đất nước có được là nhờ Ðảng ta đã kế thừa phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, khẳng định: Luôn luôn phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng; sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; dựa vào dân, xác định “dân là gốc”, khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống văn hóa, yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân”… Ðảng ta đã ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều chiến lược bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ, mới đây nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; chủ động, tích cực hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta luôn kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta tăng cường đầu tư thích đáng cho việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân được chăm lo đầu tư, xây dựng ngày càng tinh, gọn, mạnh cả về chính trị, tư tưởng và vũ khí, trang thiết bị. Từ đó, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân luôn luôn được củng cố, tăng cường, nâng cao hiệu quả; trật tự, an toàn xã hội luôn luôn được bảo đảm; đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ quyền quốc gia, môi trường hòa bình, ổn định luôn luôn được giữ vững.

Bài học của cách mạng Việt Nam thêm một lần khẳng định giá trị bài học kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Ðảng. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo tổ chức thực hiện là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta; đường lối đổi mới của Ðảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Ðảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

ÐẠI TÁ, THẠC SĨ NGUYỄN THANH

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son