Tổng số lượt xem trang

Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân

 Trong bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát những mốc son chói lọi, có ý nghĩa lịch sử to lớn của Đảng, của đất nước và dân tộc ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào dân tộc thôn Konrơ Bàng 2 (xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum)

Những giá trị vĩ đại được kết tinh từ khi Đảng ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; đến chặng đường khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Thông điệp mà người đứng đầu Đảng ta muốn gửi gắm trong giai đoạn cách mạng mới, đó là, tự hào, tin tưởng tiến lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Phân tích, dự báo tình hình trong nước, khu vực và thế giới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần phải tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm Đại hội XIII của Đảng đã đúc kết được.

Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Thực tế tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bài học “dân là gốc” luôn được phát huy trong mọi chủ trương phát triển của các cấp ủy. Từ một địa bàn có xuất phát điểm ở mức thấp trong tỉnh, Xuyên Mộc đang dần vươn lên trở thành một trong những trung tâm du lịch có sức hút của khu vực Đông Nam Bộ.

Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị, có sự đồng lòng của nhân dân, với 73/82 chỉ tiêu đạt và vượt. Kinh tế tăng trưởng khá, năng động với hai mũi nhọn là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch chất lượng cao.

Huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trước thời hạn. Đặc biệt là ngành du lịch Xuyên Mộc đang khẳng định thương hiệu điểm đến cả về lượng và chất, hấp dẫn du khách, tạo nguồn thu cho địa phương và việc làm cho người dân trong huyện.

Thực hiện chủ trương lấy người dân làm trung tâm trong chiến lược phát triển, nhiều công trình quan trọng được triển khai nhanh chóng, hiệu quả trong giai đoạn này đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Nổi bật như công trình nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 328, tỉnh lộ 329; mở rộng các tuyến đường đô thị trên địa bàn thị trấn Phước Bửu, chỉnh trang bãi tắm công cộng Hồ Tràm, đầu tư tuyến đường đi bộ, cầu đi bộ ngắm biển Hồ Tràm; xây dựng tuyến mương thoát nước chống ngập úng khu vực Hồ Tràm, xã Phước Thuận; xây dựng Công viên bãi biển công cộng Bông Trang…

Quá trình triển khai đều hướng tới mục tiêu trước hết là phục vụ nhu cầu của người dân tại chỗ, đồng thời khai thác trúng, đúng tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Từ thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng ta luôn xác định rõ sức mạnh của “thế trận lòng dân” và lấy “thế trận lòng dân” làm nền tảng để phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quan điểm của Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh về “nước lấy dân làm gốc” và chỉ đạo của Tổng Bí thư luôn được tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của quần chúng nhân dân – nhân tố quyết định mọi thành công của sự nghiệp cách mạng.

Tại huyện Xuyên Mộc , tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được các cấp ủy quán triệt và phát huy nhằm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện, hướng tới mục tiêu xây dựng Xuyên Mộc xanh-sạch, môi trường an toàn, thân thiện, văn minh.

PHẠM THÀNH CHUNG,

Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu)

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son