Tổng số lượt xem trang

Cái được gọi là Tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố. Người nào có hành vi tham gia, lôi kéo, xúi giục tham gia, tài trợ hoặc nhận tài trợ của tổ chức này đều là tội phạm khủng bố hoặc tài trợ khủng bố... Mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác và tố giác các tổ chức phản động này.

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son