Tổng số lượt xem trang

PHẠM ĐÌNH TRỌNG – KẺ PHẢN BỘI DÂN TỘC

Cùng hùa theo những kẻ phản động, bất mãn để bôi nhọ truyền thống yêu nước của dân tộc, hạ bệ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Phạm Đình Trọng đã dựng chuyện, vu khống cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức cơ hội và lừa đảo chính trị lớn nhất trong lịch sử Việt Nam”.

1. Phạm Đình Trọng – tên đổi trắng thay đen, bôi nhọ truyền thống yêu nước và mục tiêu độc lập dân tộc của Đảng và của nhân dân ta.

Dân tộc Việt Nam đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước, giữ nước đã phải chống lại những kẻ thù xâm lược muốn biến nhân dân ta thành những người nô lệ. Dân tộc ta, nhân dân ta đã có truyền thống yêu nước nồng nàn nên mỗi khi có kẻ thù xâm lược bờ cõi, đến độc lập, tự do thì đoàn kết một lòng, cùng nhau chiến đấu bảo vệ nền độc lập và sự trường tồn của dân tộc. Ở thời kỳ đất nước ta bị đế quốc thực dân đô hộ, khi Đảng Cộng sản Việt Nam chưa ra đời đã có nhiều lực lượng xã hội khác nhau giương cao ngọn cờ cứu nước, cứu dân để thoát khỏi cảnh nước mất, nhà tan nhưng đều thất bại do đường lối, cách thức không phù hợp. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã phát huy truyền thống yêu nước chân chính của dân tộc lên một tầm cao mới, đưa ra đường lối cứu nước, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội có mối quan hệ biện chứng, được vận dụng phù hợp trong từng thời kỳ lịch sử, là một trong những nguyên nhân của thành tựu cách mạng nước ta. Trong giai đoạn cách mạng dân tộc, dân chủ, Đảng ta đặt ra mục tiêu giải phóng dân tộc giành lấy độc lập, tự do, nổi lên là một mục tiêu trực tiếp và quyết tâm thực hiện đến cùng để thống nhất đất nước. Kết quả, với đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại nên miền Nam được giải phóng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay cũng là để tạo nên cơ sở, điều kiện vững chắc cho mục tiêu độc lập dân tộc ở nước ta.

2. Phạm Đình Trọng – tráo trở cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cuộc nội chiến để thôn tính, sát nhập hai miền Nam Bắc.

Trong bài viết của mình, Phạm Đình Trọng đã bịa đặt cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giương lá cờ yêu nước để mau lẹ thôn tính miền Nam. Sự thật mà cả nhân loại trên thế giới đều khâm phục tính sáng tạo trong lãnh đạo, cùng một lúc thực hiện hai chiến lược cách mạng, thể hiện sự tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau năm 1954, miền Bắc đã hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và miền Nam chưa được giải phóng thì tiếp tục nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Đế quốc Mỹ, không từ bỏ ý định biến Việt Nam thành nước thuộc địa kiểu mới, duy trì chế độ tay sai ở miền Nam và leo thang đánh phá miền Bắc hòng đưa nước ta trở về thời kỳ đồ đá. Một đất nước mà đất không rộng, người không đông mới hoàn thành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chưa kịp khắc phục hậu quả của chiến tranh lại tiếp tục cuộc kháng chiến cứu nước.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam diễn ra không cân sức, miền Bắc vừa kiến quốc, vừa kháng chiến và vừa hậu thuẫn, chi viện cho chiến trường miền Nam. Kết cục của cuộc chiến tranh chính nghĩa đã chiến thắng kẻ phi nghĩa giành được độc lập và cả nước đã thống nhất cùng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Như vậy, nếu Đảng ta không coi trọng nhiệm vụ dân tộc thì sao lại giành được độc lập dân tộc, thống nhất được đất nước và nhân dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc như hôm nay.

3. Phạm Đình Trọng – kẻ cổ xúy cho các lực lượng phản động, bất mãn chống lại mục tiêu, thành quả cách mạng của nhân dân ta và của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thành tựu của của cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã đem lại cho mỗi người dân quyền được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Cơ sở bền vững để bảo đảm cho mục tiêu độc lập dân tộc chỉ có thể gắn với mục tiêu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta lãnh đạo đang đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử thì Phạm Đình Trọng và bọn phản động lại hằn học, vu khống và hạ thấp vai trò lãnh đạo thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội của Đảng là không thể chấp nhận được.

Đằng sau những lời tráo trở, vô lý đó là mưu đồ gây chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng. Phạm Đình Trọng tỏ vẻ là người yêu nước, vì dân nhưng thực chất là tay sai cho kẻ thù và phụ họa cho những loại người phản quốc, hại dân và bài xích Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son