Tổng số lượt xem trang

Bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ trên không gian mạng

 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các bạn trẻ lan tỏa nhiều hơn nữa, đa dạng hơn những câu chuyện đẹp, giá trị văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

Ngày 11/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam và Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo: "Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ".

Hội thảo được tổ chức với điểm cầu trực tiếp tại Hà Nội kết nối với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc; đồng thời phát sóng trực tuyến trên tất cả các nền tảng số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ trên không gian mạng - 1

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo "Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.

"Tuy nhiên, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, của chuyển đổi số, chúng ta đang đứng trước nhiều thách thức trong việc bảo vệ biên cương tư tưởng văn hóa", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Vì thế, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Đoàn Thanh niên cần tập trung, nghiên cứu, xác lập các giải pháp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa, nhất là các ngành liên quan đến xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, trò chơi trực tuyến… Đồng thời, tổ chức cuộc thi khởi nghiệp về văn hóa, đầu tư, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp về văn hóa, các ý tưởng, sản phẩm văn hóa có giá trị cao, có sức lan tỏa lớn trong thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần thường xuyên tham mưu với các cấp ủy đảng; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, tổ chức chính trị xã hội đầu tư hơn nữa cho công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho thanh thiếu nhi được tham gia, được trải nghiệm, phát huy hết tài năng, năng khiếu.

Bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ trên không gian mạng - 2

Đại biểu - nghệ sĩ Xuân Bắc trình bày tại hội thảo.

Hội thảo "Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ" nhằm góp phần tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

Hội thảo cũng góp phần cụ thể hóa Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, nhằm nâng cao nhận thức và khẳng định vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong việc bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.

Trong quá trình chuẩn bị cho hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được gần 60 bài tham luận của các đại biểu thuộc các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, các nhà quản lý và tham mưu chính sách về văn hóa, công nghiệp văn hóa; các nhà hoạt động văn hóa trong nước và các chuyên gia nước ngoài; doanh nhân, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ; đại diện các tổ chức Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong và ngoài nước.

Tham luận tập trung vào 2 nhóm vấn đề lớn. Thứ nhất, nhận diện tầm quan trọng, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới đối với công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, phân tích nguyên nhân đề xuất, kiến nghị giải pháp với Đảng, Nhà nước bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong kỷ nguyên số.

Thứ hai, phân tích về vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong việc tham gia xây dựng và phát triển các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam, qua đó góp phần thiết thực bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ trên không gian mạng - 3

Hội thảo "Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ".

Đồng thời, hội thảo cũng tiến hành thảo luận, trao đổi, tương tác của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, học giả, doanh nhân, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, đại diện các tổ chức Đoàn - Hội xoay quanh những nội dung chủ đề đã được tham luận tại hội thảo, nhằm làm sáng tỏ và sâu hơn về nội hàm, mục tiêu mà hội thảo hướng tới.

Minh Triết

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son