Tổng số lượt xem trang

Nhân sự khóa 13: Giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng

       Nói về công tác nhân sự, Tổng bí thư yêu cầu lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng...
       Phát biểu bế mạc hội nghị TƯ 10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, TƯ đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng; Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; BCH TƯ đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của hội nghị.
        Tổng bí thư khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị và nhấn mạnh thêm một số vấn đề.
Nhân sự khóa 13: Giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
         Làm rõ một số vấn đề lớn quan trọng
        Tổng bí thư cho biết, hội nghị thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. TƯ nhất trí về cơ bản với dự thảo đề cương các báo cáo.
      TƯ đặc biệt nhấn mạnh báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội và các báo cáo chuyên đề phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
       Tổng bí thư nhấn mạnh, việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13 phải thể hiện tinh thần tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và cả hệ thống chính trị.
       Đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác mọi nguồn lực, vật chất, tinh thần, trong nước và ngoài nước phục vụ cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển đất nước nhanh và bền vững.
      Cùng với đó là tập trung làm rõ và xử lý thật tốt các mối quan hệ lớn, trong đó có quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ...
      Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, Tổng bí thư yêu cầu phải căn cứ vào kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12, các nghị quyết của TƯ,...; đồng thời bám sát vào Cương lĩnh và thực tiễn của đất nước để đánh giá một cách khách quan, khoa học các vấn đề, nhất là những vấn đề phức tạp mới phát sinh.
       Đặc biệt, Tổng bí thư lưu ý phải chú trọng làm rõ một số vấn đề lớn quan trọng trên lĩnh vực kinh tế; trên lĩnh vực xã hội; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Nhân sự khóa 13: Giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng
Ảnh: TTXVN
      Trong đó có việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn ngừa tệ nạn và tình trạng xuống cấp đạo đức, mâu thuẫn, xung đột xã hội; nhận định, đánh giá thật sát, đúng về kết quả đấu tranh, đẩy lùi 4 nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra để có chính sách, biện pháp phù hợp, bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
       Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tổng bí thư yêu cầu cần phân tích, đánh giá đúng thực trạng và đề ra các giải pháp để công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đạo đức, lối sống và phương thức lãnh đạo, quản lý.
       Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; vấn đề thực hiện dân chủ và kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; xây dựng, thực hiện chiến lược cán bộ và công tác cán bộ; sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực của các cơ quan nhà nước...
       Xử lý những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân
       Về việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, Tổng bí thư cho hay, TƯ đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào Tờ trình và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị; tập trung thảo luận, phân tích, tạo sự đồng thuận cao vào những nội dung Bộ Chính trị xin ý kiến. Đây là công việc trọng tâm, cần sớm được triển khai thực hiện.
       Tổng bí thư lưu ý, các cấp uỷ đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện của Đại hội 13 và đại hội đảng bộ cấp trên; đồng thời chuẩn bị thật tốt các báo cáo của cấp uỷ cấp mình... Việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao.
Nhân sự khóa 13: Giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng
Hội nghị Trung ương 10 khóa 12
       Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến việc chú ý phát hiện, xử lý những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công; chênh lệch giàu nghèo; ô nhiễm môi trường; ùn tắc, tai nạn giao thông, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội…
       Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ, Tổng bí thư yêu cầu phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
        Đồng thời, chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc.
        Nguồn: Vietnamnet
Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son