Tổng số lượt xem trang

Phát huy vai trò của báo chí Công an nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 Ngày 10/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Tọa đàm báo chí với chủ đề: “Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông Công an nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Các đại biểu dự tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã làm rõ những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các cơ quan báo chí, truyền thông công an nhân dân.

Về nội dung, các cơ quan báo chí luôn chú trọng việc kiên định, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; đồng thời khuyến khích việc tổng kết, lan tỏa mô hình hay, kinh nghiệm tốt ở các địa phương.

Các đại biểu cũng phân tích, làm rõ tính cấp thiết, quan trọng của sự gắn kết giữa “xây” và “chống”, giữa bảo vệ và bổ sung, phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng trong việc tổ chức tin, bài, chuyên trang, chuyên mục. Gắn kết việc nhận diện, phê phán, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, chống tin giả, tin xấu độc với việc phủ xanh, lan toả thông tin tích cực và chú trọng tự soi, tự sửa, tự phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Gắn kết việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích chung.

Các ý kiến đánh giá hoạt động của cơ quan báo chí, truyền thông trong công an nhân dân cần phải luôn trong tâm thế chủ động, thích ứng linh hoạt với diễn biến tình hình thời sự quốc tế và trong nước. Cần có kế hoạch cụ thể, hình thành các tuyến bài tập trung cho hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái.

Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ phóng viên, cần phát triển đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực để thường xuyên, chủ động tổ chức các chuyên mục, bài viết phân tích, bình luận chuyên sâu, sắc bén, hiệu quả.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Công tác truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới hơn nữa về nội dung, hình thức, phương pháp, biện pháp, cách thức tiến hành, gắn với chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích, phương thức hoạt động của báo chí, truyền thông trong Công an nhân dân.

Trong đó, đặc biệt chú trọng đến bối cảnh của tình hình và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ cần áp dụng trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, nhất là báo điện tử, báo mạng xã hội cho phù hợp.

Quán triệt và chú trọng hơn nữa sự gắn kết giữa “xây” và “chống”: tích cực đổi mới mạnh mẽ hơn nữa việc tổ chức tin bài, chuyên trang, chuyên mục phong phú, hấp dẫn, tác dụng thiết thực, lan tỏa.

Gắn kết nhận diện, phê phán, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin giả, tin xấu độc với việc phủ xanh, lan tỏa thông tin tích cực và chú trọng việc “tự soi”, “tự sửa”, tự phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Gắn kết việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói; dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt hành động vì lợi ích chung.

Dịp này, Bộ Công an đã trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân đoạt giải thưởng trong cuộc thi Giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022-2023 trong Công an nhân dân.

(Nguồn NDO)

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son