Tổng số lượt xem trang

02 bảng lương cán bộ, công chức theo vị trí việc làm tăng 30% khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 đúng không?

 02 bảng lương cán bộ, công chức theo vị trí việc làm tăng 30% khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 đúng không? 

02 bảng lương cán bộ, công chức theo vị trí việc làm tăng 30% khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 đúng không?

Tại Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 có quy định từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Theo đó, Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thống nhất xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo cải cách tiền lương 2024 bao gồm các bảng lương sau:

Bảng lương 1

Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Bảng lương 2

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Bảng lương cán bộ, công chức theo vị trí việc làm được xây dựng dựa trên cơ cấu mới được thiết kế gồm:

Lương cơ bản: chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương

Các khoản phụ cấp: chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương.

Tiền thưởng: quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: theo phương án cải cách tiền lương, từ 1/7 tới đây, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%/năm.

Mặc dù trong 3 năm qua, chúng ta chưa thực hiện cải cách tiền lương nhưng đã 2 lần điều chỉnh mức lương cơ sở, tăng 29,5%. Như vậy, tính tổng lại từ năm 2021 (thời điểm dự kiến thực hiện cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW) đến ngày 1/7 tới đây thì lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng tăng bình quân chung khá nhiều, khoảng 60%. Con số này tuy không phải là vượt bậc, nhưng cũng là mức tăng đáng kể so với con số tăng bình quân mỗi năm 7% khi chưa thực hiện cải cách tiền lương.

Như vậy, khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương vào ngày 01/7/2024 thì tiền lương cán bộ, công chức theo vị trí việc làm sẽ tăng khoảng 30% (bao gồm cả lương cơ bản và phụ cấp).

Từ năm 2025, tiền lương cán bộ, công chức theo vị trí việc làm sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%/năm.

02 bảng lương cán bộ, công chức theo vị trí việc làm tăng 30% khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 đúng không?

02 bảng lương cán bộ, công chức theo vị trí việc làm tăng 30% khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 đúng không?

Cán bộ, công chức khi cải cách tiền lương 2024 sẽ không còn những phụ cấp nào?

Nội dung về các khoản phụ cấp được Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thống nhất như sau:

II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CẢI CÁCH
...
3. Nội dung cải cách
3.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)
...
d) Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương
...
- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).
...

Theo đó, khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 thì cán bộ, công chức không còn những phụ cấp sau:

+ Phụ cấp thâm niên nghề ;

+ Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ);

+ Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội;

+ Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);

+ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Nguyên tắc xây dựng 02 bảng lương mới đối với cán bộ, công chức sau cải cách tiền lương 2024?

Nguyên tắc xây dựng bảng lương 1

Tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã thống nhất xây dựng bảng lương chức vụ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã theo nguyên tắc:

+ Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới;

+ Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

+ Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

Nguyên tắc xây dựng bảng lương 2

Tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã thống nhất xây dựng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức áp dụng chung đối với công chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

+ Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề; sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son