Tổng số lượt xem trang

Trong khu vực hành lang bảo vệ bờ biển thì mọi hoạt động khoan, đào, đắp đều bị nghiêm cấm có phải không?

 Việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển có cần phải đảm bảo phù hợp với quy định về đê điều, khu vực biên giới trên biển không? Mong được giải đáp sớm. Xin cảm ơn. Trong khu vực hành lang bảo vệ bờ biển thì mọi hoạt động khoan, đào, đắp đều bị nghiêm cấm có phải không?

Việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển có cần phải đảm bảo phù hợp với quy định về đê điều, khu vực biên giới trên biển không?

Việc thiết lập hành lang bảo vệ biển có cần phải đảm bảo phù hợp với những quy định về đê điều, khu vực biên giới trên biển được quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 như sau:

2. Việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:
a) Phải căn cứ vào yêu cầu, mục tiêu của việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Bảo đảm tính khoa học, khách quan; hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ và phát triển, có tính đến hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên ở vùng đất ven biển; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;
c) Phải phù hợp với quy định của pháp luật về đê điều, khu vực biên giới trên biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh;

Như vậy, theo quy định của pháp luật về các nguyên tắc thiết lập hành lang bảo vệ biển có bao gồm nguyên tắc phải phù hợp với những quy định về đê điều, khu vực biên giới trên biển.

Việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển biển có cần phải đảm bảo phù hợp với quy định về đê điều, khu vực biên giới trên biển không?Việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển biển có cần phải đảm bảo phù hợp với quy định về đê điều, khu vực biên giới trên biển không? (Hình từ internet)

Trong khu vực hành lang bảo vệ bờ biển thì mọi hoạt động khoan, đào, đắp đều bị nghiêm cấm có phải không?

Hoạt động khoan, đào, đắp trong khu vực hành lang bảo vệ bờ biển được quy định tại Điều 24 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 như sau:

Các hoạt động bị nghiêm cấm trong hành lang bảo vệ bờ biển
1. Khai thác khoáng sản, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
2. Xây dựng mới, mở rộng công trình xây dựng, trừ công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa và các công trình xây dựng khác phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển quyết định chủ trương đầu tư.
3. Xây dựng mới nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải.
4. Khoan, đào, đắp trong hành lang bảo vệ bờ biển, trừ hoạt động quy định tại Điều 25 của Luật này.
5. Lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ bờ biển.
6. Hoạt động làm sạt lở bờ biển, suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên.

Theo quy định của pháp luật thì các hoạt động bị nghiêm cấm trong hành lang bảo vệ bờ biển bao gồm:

- Các hoạt động khai thác khoáng sản nhưng ngoại trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

- Việc xây dựng mới, mở rộng công trình xây dựng, ngoại trừ những công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa và các công trình xây dựng khác phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển quyết định chủ trương đầu tư.

- Hoạt động xây dựng mới nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải.

- Các hoạt động Khoan, đào, đắp trong hành lang bảo vệ bờ biển, trừ hoạt động được cho phép thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Những hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ bờ biển.

- Hoạt động làm sạt lở bờ biển, suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì hoạt động khoan, đào, đắp là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực hành lang bảo vệ bờ biển. Nhưng trong một số trường hợp vẫn có thể thực hiện hoạt động khoan, đào, đắp được quy định tại Điều 25 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015.

Trong khu vực hành lang bảo vệ bờ biển thì có được hoạt động thăm dò khoáng sản, dầu khí không?

Hoạt động thăm dò khoáng sản, dầu khí trong khu vực hành lang bảo vệ bờ biển được quy định tại Điều 25 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 như sau:

Các hoạt động bị hạn chế trong hành lang bảo vệ bờ biển
1. Trong hành lang bảo vệ bờ biển, hạn chế các hoạt động sau đây:
a) Khai thác nước dưới đất;
b) Khai hoang, lấn biển;
c) Cải tạo công trình đã xây dựng;
d) Thăm dò khoáng sản, dầu khí;
đ) Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ làm suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên.

Theo quy định của pháp luật thì những hoạt động trong hành lang bảo vệ bờ biển sau đây sẽ là những hoạt động bị hạn chế:

- Hoạt động khai thác nước dưới đất;

- Hoạt động khai hoang, lấn biển;

- Hoạt động cải tạo công trình đã được xây dựng;

- Hoạt động thăm dò khoáng sản, dầu khí,

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ dẫn đến suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì hoạt động thăm dò khoáng sản, dầu khí là một trong những hoạt động bị hạn chế trong khu vực hành lang bảo vệ bờ biển. Do đó có thể thực hiện hoạt động thăm dò khoáng sản, dầu khí trong khu vực hành lang bảo vệ bờ biển nhưng phải được chấp thuận theo quy định của pháp luật

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son