Tổng số lượt xem trang

Chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 5

 

Nhiều chính sách mới về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cơ quan hành chính nhà nước, tiền lương, vị trí việc làm công chức... có hiệu lực từ tháng 5.

Công chức thi hành án dân sự có tiêu chuẩn xếp lương mới

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2024/TT-BTP quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự.

Thông tư này quy định về tiêu chuẩn đối với các vị trí công chức thi hành án dân sự như sau:

Chấp hành viên cao cấp: mã số: 03.299; chấp hành viên trung cấp: mã số: 03.300; chấp hành viên sơ cấp: mã số: 03.301;

Thẩm tra viên cao cấp thi hành án: mã số: 03.230; thẩm tra viên chính thi hành án: mã số: 03.231; thẩm tra viên thi hành án: mã số: 03.232.

Thư ký thi hành án: mã số: 03.302; thư ký trung cấp thi hành án: mã số: 03.303.

Theo Điều 13, công chức chuyên ngành thi hành án dân sự được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

Ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm A3.1;

Ngạch Chấp hành viên trung cấp, Thẩm tra viên chính thi hành án được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.1;

Chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 5 - 1

Nhiều chính sách mới về công chức, viên chức có hiệu lực trong tháng 5.

Ngạch Chấp hành viên sơ cấp, Thẩm tra viên thi hành án, Thư ký thi hành án được áp dụng hệ số lương công chức loại A1;

Ngạch Thư ký trung cấp thi hành án được áp dụng hệ số lương công chức loại B.

Thông tư 02/2024/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 18/5.

Hoàn thành Nghị định về chế độ tiền lương mới vào tháng 5

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Trong đó có đề cập nội dung triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước trước ngày 31/3/2024; đồng thời xác định rõ trách nhiệm từng bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2024, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện, trong tháng 5/2024 phải hoàn thành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang.

Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong trường đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Theo Thông tư, nguyên tắc xác định vị trí việc làm bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 5 - 2

Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong trường đại học (Ảnh minh họa: Mỹ Ngọc).

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo gắn với cơ cấu tổ chức, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng của các cơ sở giáo dục.

Đồng thời đảm bảo hiệu quả, thu gọn đầu mối, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức và giảm chi phí ngân sách nhà nước khi xác định vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5.

Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan nhà nước

Chính phủ ban hành Nghị định 29/2024/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Nghị định 29/2024 quy định các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ như sau: Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Về lý luận chính trị, có bằng tốt nghiệp trung cấp/cử nhân chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền tùy từng chức vụ.

Về quản lý nhà nước, tùy từng chức vụ mà phải có những tiêu chuẩn cụ thể. 

Ngoài ra, công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung khác về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác, năng lực, uy tín... và các tiêu chuẩn riêng đối với từng chức danh.

Nghị định 29/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/5.

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son