Tổng số lượt xem trang

Cuốn sách “Nâng cao tinh thần “bút sắc, lòng trong”

 Nhà xuất bản Công an nhân dân vừa ra mắt cuốn sách “Nâng cao tinh thần “bút sắc, lòng trong” của báo chí trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng” của tác giả TS Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

    Cuốn sách “Nâng cao tinh thần “bút sắc, lòng trong” của báo chí trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng”, gần 400 trang có nhiều ý nghĩa, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của báo chí trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách “Nâng cao tinh thần “bút sắc, lòng trong” của báo chí trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng”

Cuốn sách là thành quả mà tác giả đúc rút ra từ những kinh nghiệm thực tế, lập luận khách quan, khoa học, sáng tạo của bản thân để hình thành nên các bài viết trong nhiều năm qua, nhằm hệ thống hóa, tổng kết các vấn đề thực tiễn, nghiên cứu lý luận góp phần tập trung, phát huy cao độ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những thành tựu, kết quả, những cách làm có hiệu quả của các cơ quan Trung ương, các địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

    Nội dung cuốn sách cũng nhìn lại chặng đường phát triển và trưởng thành của báo chí cách mạng Việt Nam, nâng cao tinh thần “bút sắc, lòng trong” của Báo chí trong giai đoạn mới trở thành thứ “vũ khí” sắc bén, – động lực to lớn trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đang được Đảng ta triển khai quyết liệt, đồng bộ, từ đó góp phần nâng cao uy tín của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Qua đó thể hiện, các cơ quan báo chí đã, đang và luôn đồng hành với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội nói lên tiếng nói phản biện, mang tính xây dựng, vì lợi ích chung để nhìn sự việc, vấn đề dưới nhiều góc cạnh, tìm ưu điểm và khuyết điểm, chỉ ra những thiếu sót, tồn tại, không thuận chiều trên cơ sở tổng hợp, phân tích khách quan, khoa học. Từ đó, góp phần giúp Đảng, các cấp chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn. Những kết quả quan trọng nêu trên đã góp phần củng cố lòng tin, sự lạc quan của nhân dân khi Đảng và Nhà nước ta đang tích cực đấu tranh, xử lý những đối tượng trong các vụ việc tiêu cực, tham ô, tham nhũng được báo chí phát hiện.     

  Quỳnh Bách

 (Báo Công an nhân dân)

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son