Tổng số lượt xem trang

Vũ khí sắc bén

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa là nhà chính trị vừa là nhà khoa học, nhà báo, nhà nghiên cứu văn học. Những cuốn sách Tổng Bí thư đã viết và ra mắt bạn đọc thời gian gần đây như: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Đoàn kết vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn cách mạng mới; Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Cả nước đồng lòng tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng… đã cung cấp tri thức lý luận chính trị, chỉ đạo toàn diện, cụ thể những vấn đề lớn của đất nước. Nội dung xuyên suốt của những cuốn sách nêu trên là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư; là những định hướng quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và xây dựng đất nước trong giai đoạn cách mang mới.

Theo góc nhìn của các chuyên gia, nhà khoa học, những cuốn sách nêu trên là tài liệu quý, là những công trình khoa học có tầm khái quát lý luận cao phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; những bài học kinh nghiệm và vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của những cuốn sách nêu trên là sự điên cuồng xuyên tạc của các thế lực thù địch. Trên những trang mạng có địa chỉ ở nước ngoài đã đăng tải nhiều bài viết với các tiêu đề, nội dung xuyên tạc, như: tác giả thiếu phần liên hệ thực tế về đường lối đổi mới của Đảng; con đường đi lên CNXH vẫn còn quá nhiều quyền lực chính trị, tham nhũng; lý luận và thực tiễn cho tìm kiếm con đường đi lên CNXH ở Việt Nam giống như đồ thị hình sin… Đặc biệt, trang Chân trời mới Media ngày 20-11-2023 đăng bài viết cho rằng: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đánh bóng hình ảnh của mình thay vì đưa ra những kinh nghiệm để quản lý, điều hành đất nước. Qua đó, tác giả bài viết phủ nhận các giá trị lý luận, thực tiễn mà những cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang lại cho bạn đọc.

Cần phải khẳng định những bài viết trên các trang mạng nước ngoài này nhằm xuyên tạc, phủ nhận những thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm phủ nhận vai trò, sự đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, hướng lái thay đổi thể chế chính trị, từ bỏ con đường đi lên CNXH. Thực tế cho thấy, ở những thời điểm khó khăn nhất của Việt Nam như khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, Việt Nam chịu sự công kích, xuyên tạc, chống phá nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Điều đó làm cho không ít người hoài nghi về sự lựa chọn con đường đi lên CNXH của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc đó đã xuất hiện những quan điểm, tư tưởng cơ hội đòi xét lại chủ nghĩa Mác – Lênin. Hay trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ, Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức đan xen như: Tình hình thế giới, khu vực thay đổi nhanh chóng với nhiều đột biến. Đặc biệt là sự tác động toàn diện, mạnh mẽ của khủng hoảng kinh tế – xã hội toàn cầu, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, sự đe dọa của những vấn đề an ninh phi truyền thống, các thế lực thù địch, đối tượng xấu tăng cường chống phá sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Nhưng chính những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong hơn 37 năm đổi mới là minh chứng đầy thuyết phục, khẳng định đanh thép con đường đi lên CNXH ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với đòi hỏi khách quan của lịch sử và sự lựa chọn của nhân loại tiến bộ, dù trên con đường đó có không ít chông gai, thử thách.

Với cách truyền tải dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp nhân dân, các bài viết trong những cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích thấu triệt bản chất, giá trị cốt lõi của CNXH trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; những vấn đề về đoàn kết, xây dựng đất nước trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Những vấn đề lý luận được chắt lọc từ thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam không chỉ có các thành tựu mà có cả hạn chế, yếu kém và thách thức phải đối mặt trong quá trình phát triển đất nước. Qua những cuốn sách nêu trên, bạn đọc thấy rõ giá trị không thể phủ nhận, sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tiến trình phát triển của nhân loại và Việt Nam. Chỉ có CNXH mới giải quyết được triệt để vấn đề độc lập dân tộc, đem lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc thực sự cho tất cả tầng lớp nhân dân. Từ tổng kết thực tiễn của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng góp thêm tiếng nói của Việt Nam vào kho tàng lý luận thế giới về CNXH. Cho dù các thế lực thù địch bằng mọi cách chống phá điên cuồng thì chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn luôn là học thuyết cách mạng, khoa học, hiện đại và kim chỉ nam để các Đảng Cộng sản, quốc gia vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của mỗi nước.

Đặc biệt, nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” đã thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và sự phát triển sáng tạo toàn diện tư duy, lý luận, nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đồng thời, cuốn sách cũng đã định hướng những giải pháp xây dựng đất nước trong bối cảnh mới. Điều đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt, tổ chức thực hiện thành công CNXH ở Việt Nam. Trong cuốn sách, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ việc bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa để đi lên CNXH ở Việt Nam là bỏ qua những thói hư, tật xấu, thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp chứ không phải bỏ qua những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đạt được. Cuốn sách không chỉ đưa ra lập luận đầy sức thuyết phục mà còn cung cấp những minh chứng chính xác và khoa học để luận giải những vấn đề quan trọng đang có ý kiến trái chiều. Sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn trong cuốn sách đã tạo ra những luận giải sâu sắc, biện chứng, khoa học. Vì thế, ngoài niềm tin vững chắc vào con đường đã chọn thì cuốn sách còn là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, lý luận để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tiên Chế (BPO)

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son